برگزاری همایش هم اندیشی منابع طبیعی،آبخیزداری،صنعت و معدن و تجارت

برگزاری همایش هم اندیشی منابع طبیعی،آبخیزداری،صنعت و معدن و تجارت در کارخانه