سیمان پرتلند نوع 5

سیمان پرتلند نوع ۵

کاربرد سیمان پرتلند نوع ۵

به دلیل پایین بودن مقدار فاز آلومینات در این نوع سیمان، استفاده از آن در محیط هایی که دارای سولفات هایی نظیر سولفات های سدیم، منیزیم و کلسیم باشد مناسب می باشد.
بتن حاصله از این نوع سیمان در محیط های حاوی یون کلر آسیب پذیر است و استفاده از آن در چنین محیط هایی باید با احتیاط و پس از انجام آزمایشات لازم صورت گیرد . لذا در چنین محیط هایی ممکن است سیمان پرتلند نوع دو یا سیمان های پوزو لانی توصیه گردد.