هیئت مدیره

معرفی مدیران

مسئولین شرکت

هیئت مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر می باشند که عبارتند از:

آقایان:

*محمود گوهرین              
* محسن رادنیا
* عزت اله قاسمی
* عباس غفاری
* علیرضا معبودی
* عیسی حسن زاد

رییس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تیس کوپان               
نایب رییس هیأت مدیره به نمایندگی از سرمایه گذاری آینده ساز کیش
به نمایندگی از شرکت معدنی آهن آجین
به نمایندگی از توسعه منابع و احداث(توما)
به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز
مدیر عامل